Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

NAVO vergadering van 12 february 2007


Het leger ontving ons in zijn prachtige briefingszaal in het militair kwartier Koningin Elisabeth. Er waren een vijftigtal personen alsmede een televisieploeg van TV Brussel aanwezig. De vergadering ging van start om 20.00 u met een korte inleiding van de schepen van stedenbouw Christian Ceux.

Christian Lamotte, verantwoordelijke voor het project, gaf vervolgens in grote lijnen een uiteenzetting over het project en het verloop ervan.
De historiek vindt u in detail op de website van defensie (www.mil.be)

 • 2002 : Keuze van het terrein voor de nieuwe vestiging
 • 2004 : Defensie neemt de leiding over het project van de oprichting van de gebouwen
 • april 2007 tot april 2008 : Afbraak
 • 2008 tot 2013 : Bouw

Er zal een openbaar onderzoek plaatsvinden en een overlegvergadering.

1.Het project in grote lijnen

Het betreft hier de verhuis van de huidige vestiging van de NAVO naar de andere kant van de Leopold III-laan op de site militaire site van het “Kwartier Koning Albert I”, dat zich uitstrekt van de leopoldII-laan tot de Haachtse steenweg tussen de bedrijven SABCA, Belgocontrol, Eurocontrol en Da Vinci.
Hiertoe zal de site in zijn geheel afgebroken worden en zullen nieuwe gebouwen worden opgericht.
Er zullen twee toegangen zijn. De hoofdingang op de Leopold III-laan en een dienstingang op de hoek van de Arthur Maesstraat en de Haachtse steenweg (voor leveringen en vrachtwagens).

Er zullen 3 gebouwen verrijzen :
1.Hoofdgebouw : erg design en een streling voor het oog, de bouwvergunning voorziet reeds in toekomstige uitbreidingen.
2. Een gebouw voor het personeel : hier komt een sportcomplex, een vakantiecentrum….
3. Een technisch gebouw : dit gebouw (niet het mooiste) zal dienst doen voor alle technische installaties (vuilnis, machines, generatoren, …). Het bevindt zich het kortst bij de dienstingang ter hoogte van de Haachtse stwg.
Het bureau ARIES heeft een studie gedaan over de effecten (deze studie is niet voor het publiek beschikbaar maar zal kunnen geconsulteerd worden gedurende het openbaar onderzoek).

2. Verkeer

Er wordt een vermeerdering van het personeel voorzien van 8%.
Tijdens de piekuren worden momenteel 1200 voertuigen geteld met betrekking tot de NAVO. Dit verkeer komt de vestiging binnen langs twee toegangen : één langs de hoofdingang aan de Leopold III-laan, en een tweede aan de achterkant langs de Bordetlaan. In de toekomst zal de enige hoofdingang langs de Leopold IIIlaan 1300 voertuigen moeten slikken. Het kruispunt op deze laan kan een dergelijke hoeveelheid voertuigen niet aan.
Daarom zal deLeopoldII-laan heier heraangelegd worden.
- Bovengronds : 2 ronde punten rondom een platform met knooppunt voor tram en bus.
- Ondergronds : een tunnel voor het doorgaand verkeer.
Als aan de parkeergelegenheid niets verandert komt er een tekort voor 500 wagens.


3.Hinder

Er worden 1500 à 2000 arbeiders voorzien en in- en uitrijdende vrachtwagens : 50 à 100 langs de Haachtse stwg. En 100 à 300 langs de LeopoldIII-laan. Het verkeer van de vrachtwagens wordt beperkt omdat het merendeel van het materiaal tijdens de afbraak ter plaatse wordt gerecycleerd en voor de heropbouw wordt gebruikt.

3.1 De geluidshinder van de exploitatie behelst voornamelijk :

- Het technisch gebouw : om de hinder te beperken wordt alles ingesloten.
- De koeltorens : deze torens worden deels ingegraven en omring door een akoestische omwalling.
- De leveringsplaats

3.2 De afbraakwerf
De werf zal een jaar duren.
Zij wordt gekenmerkt door zijn recyclage en zijn sortering.De elementen die asbest bevatten zullen geïnventariseerd worden en zullen verwijderd worden conform de voorschriften van de BIM.
Om de files door wachtende vrachtwagens te vermijden op de openbare weg, zullen er wachtzones worden gemaakt op de site zelf.
Het afbreken verloopt in 4 fasen
1. Voorbereiding van de werf
2. Het saneren van de site (asbest,…)
3. Afbraak van de gebouwen
4. Afbraak van de infrastructuur (wegen, riolering, ens..)
De gerecycleerde materialen zullen worden opgeslagen op de site in 20 kegels en houden samen 125.000m3 in.
De openingsuren voor de werf zijn van 6.00u tot 20.0u voor de zone noord en van 5.00 u tot 20.00 u voor de zone zuid.
Om stof te vermijden zal de werf bevochtigd worden en om lawaaihinder te vermijden zal het vergruizen in het midden van de site gebeuren.
Om het gaan en komen van de arbeiders te beperken zal een tijdelijk arbeidersdorp opgericht worden met 50 plaatsen aan het uiteinde van de site , kort bij de A.Maesstraat.


4.Vraag en antwoord

 • Wordt de finananciering van het project ondersteund door andere middelen dan deze van de NAVO ?
  De financiering is volledig ten laste van de NAVO.
 • Welke impact heeft het voorlopig dorp het verkeer ?
  Het arbeidersdorp wordt juist opgericht om een impact op het verkeer te vermijden. Maar het is inderdaad zo dat het hier niet gaat om gevangenen en dat deze mensen vrij zijn om te gaan en te komen . Dit zal echter beperkt zijn.
 • De vermeerdering van het personeel met 8 % is voorzien voor 2013, maar er is een vergroting van het gebouw voorzien. Wat is er voorzien om deze vergroting op te
  vangen ?
  Wordt er gegarandeerd dat de noordelijke uitgang niet zal gebruikt worden door de werknemers die de Haachtse steenweg en het centrum van Haren zullen overbelasten?
  Fase 1 voorziet een vermeerdering van 8 % voor de inhuldiging in 2013. De studies werden opgemaakt voor deze fase. Fase 2 die vanaf 2015 zou kunnen plaats hebben, voorziet een verhoging van 930 personen. In dit stadium is nog niet geweten hoe de infrastructuur van het openbaar vervoer er zal uitzien en de transportgewoontes van de werknemers. Volgens de studies zal er geen bijkomende toevoer zijn van werknemers gezien de betere verbindingen met de LeopoldIII-laan. Maar niets garandeert dat deze toegang niet door het personeel zal worden gebruikt.
 • Waarom worden geen ondergrondse parkings gebouwd ?
  2 redenen :
  - de veiligheid
  - de onkosten
  Maar er zal alles aan gedaan worden om de impact op het visuele aspect te beperken.
 • Haren heeft slechts 2 uitwegen en 2 grote werven in het vooruitzicht (NAVO en MIVB), zal dit Haren niet isoleren?
  De studie over het impact had slechts betrekking op de werf van de NAVO. Maar grote werven zullen onherroepelijk hinder veroorzaken.
  Christian Ceux neemt uiteindelijk het woord om mee te delen dat de hinder miniem zal zijn en dat de werken door de MIVB plaats zullen hebben voor die van de NAVO.
 • Het gewestelijk ontwikkelingsplan voorziet een vermindering van 20 % van het autoverkeer. Wat is er voorzien om het gebruik van de wagen te ontmoedigen tijdens de heraanleg van de Leopold III-laan ?
  De heraanleg van deze laan hoort tot de bevoegdheid van het gewest en niet van de NAVO.
 • Welke zijn de stedenbouwkundige moeilijkheden?
  Dit wordt bekeken met het gewest.
 • Zal de sportinfrastructuur, zoals het zwembad, toegankelijk zijn voor de Harenaars ?
  Dit is niet voorzien, waant dit is uitsluiten voorbehouden aan de werknemers. Maar de vraag zal worden gesteld.
 • Om schade aan het milieu te beperken, wat met de airco ?
  De airconditioning wordt beperkt tot de zones waar onontbeerlijk is, zoals in de zalen en bijgebouwen. De burelen hebben vensters die kunnen geopend worden en afkoeling door het stromen van water in de tegels van het plafond.
 • Zullen de “arbeidersbarakken”geen veiligheidsproblemen veroorzaken in de buurt ?
  Het oprichten ervan is pas voorzien voor 2008. Er is hier geen enkele studie over gemaakt want het betreft hier een idee om hinder te beperken en niet om er te veroorzaken. Dit moet bestudeerd worden.
 • Evolutie van het openbaar vervoer tengevolge van deze steden bouwkundige reorganisatie.
  Verlenging van lijn 55 tot aan de site.
  Verandering van de van het bustraject maar niet ligt vast. Zie de website van de MIVB.
  Integreren van de stations, fietspaden e.d.
 • Waarom geen definitieve woningen voorzien voor de arbeiders, welke dan achteraf als sociale huisvesting kunnen worden gebruikt ?
  Het terrein hiervoor wordt gehuurd en moet terug in goede staat aan de eigenaars overgedragen worden.
 • Hoe staat het met het architecturaal aspect van het technisch gebouw ?
  Tijdens de studie waren de plannen voor dit gebouw nog niet klaar, maar de ontwerpers zijn er zich wel van bewust dat ze werk moeten maken van de gevels en de aanplantingen.
 • De gebouwen A17 en A18 (het vroegere luchthavengebouw) krijgen een bijzondere behandeling, kunt u dit uitleggen ?
  Ze maken deel uit van een studie want ze hebben een zekere historische waarde.
  Er zal hierover een geschiedkundig boek geschreven worden alsook over de geschiedenis van de luchtvaart.
  Er zal een wetenschappelijk overzicht gemaakt worden voor later gebruik (heroprichting, maquette)
  Er wordt een studie over het erfgoed gemaakt.
  De mogelijkheid tot bezichtiging wordt bestudeerd.
 • Wat gebeurt er met de huidige site na de verhuis ? Is er een studie over de weerslag van nieuwe vestingen van bedrijven ?
  Het terrein gaat terug naar zijn eigenaar nl defensie. Naargelang de noden kan ze het gebruiken of, gezien de waarde ervan,verkopen. Er is geen enkele studie gemaakt over de toename van het aantal werknemers in dit gebied.
 • Zijn er studies gemaakt van de bodem om het volgende te evalueren :
  - de staat van verontreiniging
  - het risico van ingegraven explosieven
  - geheime gangen daterend uit de wereldoorlog
  De bodemanalyses tonen geen abnormale verontreiniging van koolwaterstof. Wat betreft explosieven, is het risico klein gezien het terrein stedenbouwkundig werd gebruikt, maar het is niet onbestaande. Volgens de gegevens zijn er geen geheime gangen.
 • Hoe zal het station van Haren gebruikt worden ?
  Er zal een pendeldienst worden georganiseerd tussen de NAVO en het station. Eurocontrol en Belgocontrol zouden hier ook in geïnteresseerd zijn.
 • Eurocontrol heeft een noordelijke uitgang (op de A.Maesstraat) die slechts bij noodzaak gebruikt wordt. Zullen ze hier niet geneigd zijn deze meer te gebruiken indien er door de NAVO overlast wordt bezorgd ?
  Niets wordt gegarandeerd.
 • Is er een efficiënt evacuatieplan, hetwelk niet heel Haren blokkeert, voorzien ?
  De evacuatieplannen zullen goed worden bestudeerd teneinde zoveel mogelijk hinder voor Haren te vermijden.
 • Er wordt aan herinnerd dat de NAVO verhuist naar Haren dus Brussel en niet naar Evere.
 • Wordt ere een wijziging voorzien in de vluchtroutes naar aanleiding van de verhuis ?
  Er is geen informatie over dit onderwerp.

Christian Ceux hield het zwijgen gedurende bijna de hele sessie van vraag en antwoord. Hij zal antwoorden op de vragen gesteld tijdens het openbaar onderzoek en de overlegvergadering.

Einde van de vergadering omstreeks 23.00u


Back

 

Contact webmaster
outons-NL/Liens-NL/B-N-Liens-NL-up.png" border="0" alt="" onload="">
Contact webmaster