Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

Publieke vergadering van 14 september 2009

Aanwezig :

Mvr Hochart (Inter Environnement Bruxelles)
Mr Van Nuffel (raadslid bij het kabinet van dhr Doulkeridis, staatssecretaris voor huisvesting)
Els Ampe (gemeenteraadslid, volksvertegenwoordiger VLD) .
De animatrices van de scouts- en gidsengroep zopas opgericht te Haren,
Samen 33 deelnemers.


Agenda :

Voorstelling van een nieuwe scouts-/gidsengroep te Haren.
Huisvestingsplan

Voorstelling van een nieuwe scouts-/gidsengroep te Haren
Het betreft een gemengde groep die jong validen en jong gehandicapten onthaald. Verantwoordelijke : Sophie Zegers.

Deze eenheid zoekt een lokaal (ze is in onderhandeling met de Stad Brussel)

Heden, vinden de bijeenkomsten plaats 2 x/maand voor de H. Elisabethkerk van 10 u tot 17 uur.
Aanplakbrieven zullen bij de handelaars uitgehangen worden en het Inwonerscomite stelt zich ook voor om deze informatie in een volgende journaal te laten verschijnen.

Huisvestingsplan
Onvermijdelijk wordt er gebouwd in Haren. Het is onmogelijk te strijden tegen de wil om overal te bouwen. Het enigste wat we kunnen doen is er op letten dat men niet om het even wat bouwt, (maximum gelijkvloers +2 zodat Haren zijn landelijk aspect blijft behouden) en de nadelen te beperken.

De voorzitster herinnert eraan dat de inwoners moeten reageren zodra zij een rode aanplakbrief zien, en moeten de plannen bij de gemeente raadplegen. Het comité kan hen helpen te handelen maar kan het niet doen in de plaats van de inwoners.

Een inwoner heeft het Comité laten weten dat een bestaand project werd afgekeurd. Dit voorzag de bouw van 23 appartementen met 21 parkeerplaatsen in de Harenheydestraat.

Een onderzoek is lopende omtrent het bouwontwerp in het begin van de Verdunstraat, aan de kant van Evere, waarvoor de gemeente zijn goedkeuring heeft gegeven voor eengezinswoningen en 2 gebouwen. Het plan van één van de gebouwen moet herzien worden, waarvoor een nieuw onderzoek noodzakelijk is.

Plan van de Wilgenroosjestraat
Deze grond is gelegen tussen de Haachtsesteenweg en de sociale wijk tegenover het kerkhof. We weten allemaal dat die steenweg ’s morgens en ’s namiddags overbelast is ondanks de nieuwe NAVO site nog niet gebouwd is wat veel lawaaihinder veroorzaakt.
Voor het ogenblik betreft het enkel het gebied tussen de Parochiestraat en de Wilgenroosjestraat. Men wenst hierna te wijzen op een aantal serieuze negatieve aspecten van dit project.
Het gebied ligt tussen de 2 spoorlijnen waarvan een goederenlijn heel de nacht door lawaai berokkend.

Men voorziet er 4 appartementsblokken van 1 tot 4 kamers te bouwen. Het ontwerp voorziet 3 parkeerplaatsen voor 4 appartementen. Doch zullen er grote gezinnen zijn die minstens 1 of 2 voertuigen nodig hebben voor hun verplaatsingen, hun boodschappen enz.… geen enkele herziening van het ontwerp is voorzien.
De stoepen zullen identiek blijven zoals ze nu zijn. Hierdoor vreest men dat personen die de parking zullen verlaten gevaar zullen lopen o.a. omdat het uitzicht beperkt is.

De voorgestelde oplossing voor het afvoeren van het gebruikte water (een centrale riool) is niet realistisch. Momenteel vloeit het in de akkers af. Er zijn zelfs afvoerbuizen die niet op de plannen zijn aangeduid, wat problemen zal stellen tijdens de werken. En langs waar zullen de gebruikte wateren afgeloosd worden tijdens de werken ?

De voorziene gebouwen zijn te kubisch en de voorziene gebouwen zijn te hoog in verhouding met de breedte van de straat. Het landelijk karakter is aangetast.
Ofschoon de hoogte vermindert is geweest langs de kant van de bestaande woningen, zal het uitzicht direct geven op de tuinen van deze laatsten.

De beschermingsnormen tegen de kou aangekondigd in de studie zijn beneden de minimale normen ! Op die plaats zou een verwarmingspomp wenselijk geweest zijn.

Hoe gaat men in de zandstenen graven om 4 tanken van 20.000l te plaatsen voor de opvang van regenwater ? De studie spreekt van inzinkingsrisico’s !

Geen enkele infrastructuur is voorzien voor de kinderen en jongeren.

De afhankelijkheidstudie werd afgeraffeld : volgens zekere documenten maakt het oude “autoschroot” deel van het terrein en volgens andere niet. Men zegt dat het terrein braak ligt ondanks het bebouwd wordt. (14 dagen geleden werd er varkensmest verspreid.)
De studie voorziet geen enkel mobiliteitsprobleem noch tijdens de werken, noch daarna. Toch zullen de werken waarschijnlijk de straat versperren, dwz dat één van de toegangen van Haren zal afgesloten worden !

De verwezenlijking van dat project dreigt het einde te zijn voor de kleine buuronderneming Fabripol aangezien de vrachtwagens er niet meer kunnen geraken.

Het sociaal evenwicht van Haren zal verstoord worden daar men 15 à 20% niet begunstigde bevolking gaat toevoegen afkomstig uit een lagere sociale klasse. Men vreest een toename van de problemen en benadrukt dat het commissariaat gesloten is vanaf 22u. Het risico is groot dat dit ’s nachts een zone zonder rechten noch plichten kan worden, in minder dan 2 jaar zoals het gebeurd is in Neder.

De inwoners zijn niet tegen de sociale woningen, die noodzakelijk zijn, maar zulke ontwerpen blijken alleen maar ten voordele van de ondernemers en bepaalde politiekers te begunstigen.
Zij aanvaarden de bouw ten voordele van eensgezinds maar geen blokken zoals ze voorgesteld worden. Zij stellen vast dat alle slechte voorwaarden verenigd zijn bij de constructie van die nieuwe logementen en denken dat men geen respect toont voor de benadeelde personen. Zij vrezen het ontstaan van een ghetto. Men houdt blijkbaar geen rekening met de vergissingen van het verleden.

Vervolgens vraagt de voorzitster aan de aanwezigen, documenten in te vullen, bestemd voor de overlegcommissie van 29/9/2009.

De aanwezingen op de vergadering maken gebruik van de aanwezigheid van M. Van Nuffel om een overzicht te schetsen van de problemen in Haren :
De mensen zijn er komen wonen vanwege de kalmte, het groen en de rustige omgeving. Maar dit zal binnenkort gedaan zijn. Haren breidt zich uit, maar beschikt over geen enkele faciliteit.

Het duurt al jaren dat de inwoners klagen over mobiliteitsproblemen en niets verandert.
Nochtans, het is de enige hoek van Brussel waar alle infrastructuren aanwezig zijn. (Spoorweg : lijn 26 die ons in enkele minuten naar Merode voert, maar enkel tussen 6 en 20u en die tijdens het weekeinde buiten dienst is omdat de NMBS beweert dat er geen clientèle is. De lijn 36 met 2 treinen per uur in de week en 1 per uur het weekeinde en feestdagen). Een aansluiting tussen de 2 lijnen zou volstaan.

De Leopold III laan heeft Haren ingesloten daar het volstond een bruggetje te bouwen om de fietsen toe te laten over te steken; maar men heeft beweert dat het te veel kost. Er is 1u30 nodig om zich van Haren naar St Lucas te begeven waar er maar 10 minuten nodig zijn om er met de fiets te geraken! De tram voorzien op de Leopold III laan kan van geen enkele dienst zijn voor de Harenaars, maar voor de werknemers van de NAVO (voor zover zij zich per tram verplaatsen !) Te meer, men heeft voor hen alleen al een autotunnel voorzien !

Haren is de vuilnisbak van de stad. Men dringt allerlei soorten projecten op, zonder het advies van de inwoners te vragen (bvb: het terrein voor de zigeuners)

Waarom heeft men alle inwoners van de sociale wijk laten vertrekken mits men nu zegt dat er geen geld meer is om de renovatiewerken te beginnen ! Het Comité heeft hiervoor nooit een duidelijk antwoord gekregen vanwege de “Brusselse Haard”.

Op het Kasteelhof zijn lastige ontwerpen voor de bewoners doorgevoerd met het voorwendsel dat de aannemers de wet aan hun zijde hebben.
Hoe zullen de huidige inwoners zich nog kunnen verplaatsen eens al die nieuwkomelingen er zullen zijn !

Advies van Mw Ampe
Zij gaat volledig akkoord met de inwoners : men moet aan sociaal doen maar van kwaliteit. Zij zal onze mening verdedigen tijdens de concertatie. Zij vraagt aan de inwoners hieraan veeltallig deel te nemen om druk te zetten.

Mw Hochart – IOB
Zij gaat eveneens akkoord met alle argumenten naar voren gebracht. Zij stelt voor dat Dhr Doulkeridis het project stop zet en met de inwoners nadenkt over een duurzaam project, zoals voorzien in de regeringsmededeling.

Ontwerp Middelweg
Men voorziet er 3/5 middelmatige woningen en 2/5 sociale woningen (33 middelmatige woningen en 22 sociale appartementen) De hoogte is dezelfde als die voorzien in de Wilgenroosjestraat maar hier past het beter.

Geen enkele parking is voorzien voor de sociale woningen. De inwoners zullen zich dus moeten parkeren op de plaatsen die heden bezet zijn door de werknemers die hun wagen daar zetten om de trein te nemen. Een ondergrondse parking wordt echter voorzien voor de midden woningen.

Er zijn ook geen tuinen voorzien voor de sociale woningen maar wel voor de privaatwoningen, met het risico van conflicten tussen de 2 blokken.

De Middelweg zal verbreed worden.

De Stad had voorzien er administratieve en commerciële lokalen te vestigen.

De afhankelijkheidstudie is beter uitgewerkt dan die van de Wilgenroosjestraat, maar er zijn punten te herzien.
De onmiddellijke buren hebben nog niet gereageerd alhoewel zij informaties hebben gekregen van Jean Dochy.

Advies van Dhr VAN NUFFEL ( afgevaardigde van Stad Brussel)
Dhr Doulkeridis erft van een situatie die niet door hem ontstaan is. Hij zou graag het advies krijgen van de inwoners over de projecten en er met de gemeenten over spreken. Hij heeft aan de SLRB gevraagd hem zo snel mogelijk een volledig rapport te laten bezorgen over het geheel van de voorstellen van het woningplan en zal zich vervolgens uitdrukken over de heroriëntering van het plan.
Het logement maakt deel uit van de prioriteiten volgens de regeringsverklaring (30.000 personen wachten op een woonst) alhoewel de condities die wij beschrijven niet gunstig zijn, zouden verscheidene families zich toch willen vestigen in de Wilgenroosjestraat.

Haren zal zeker bebouwd worden maar men moet weten dat de Stad Brussel verkozen heeft af te zien van de woningenbouw op die gronden om er het nieuwe park in te richten .
De Stad moet zijn verantwoordelijkheid nemen wat de scholen betreft. Voor Brussel moet er met de MIVB en de NMBS onderhandeld worden opdat zij de verbindingen zullen verbeteren.
Het Comité moet de Burgemeester toespreken betreffende de scholen, de mobiliteit, enz. …
Het Comité moet druk zetten op verschillende niveaus. M. Van Nuffel raadt aan Grouwels en De Lille aan te spreken wat betreft de mobiliteit te Haren (publiek transport en werken). Hij raadt ook aan om een schrijven te sturen naar Mr Doulkeridis om hem op de hoogte te stellen van de problemen.

Bij de overdracht van het terrein door de OCMW en de Stad aan de Regio, was er voorzien 70 woningen te bouwen op de gronden aan wederzijdse kant van de Parochiestraat en de Wilgenroosjestraat. Doch vandaag voorziet men er 86 op 1 van de 2 terreinen. “De proces was al in gang gezet door de Stad bij de verandering van de wetgeving” werd ons gezegd.

Drh Doulkeridis is onbevoegd wat betreft de vernieuwing van de wijk. Hij kan enkel vragen stellen aan de Brusselse Haard wat hun voornemens zijn.

De regeringsverklaring voorziet een durend ontwikkelingsplan (evenwicht tussen werk, handel, vrije tijd, natuur, woonst, mobiliteit…). Die zal onderworpen worden aan een publiek onderzoek binnen de komende maanden.
Er zullen informele raadplegingen gehouden worden onder de inwoners en andere rolspelers in de stedelijke maatschappij tijdens dewelke men de gelegenheid zal hebben de problemen naar voren te schuiven.
Wat de overlegcommissie betreft, moeten er objectieve elementen naar voren geschoven worden.
De O.C.* spreekt zich enkel uit over het voorstel dat hem onderworpen wordt en niet over externe elementen. Zij kan evenwel een ontwikkeling van de grondinstallaties aanbevelen maar het is zijn rol niet. Het is het college dat deze zaak van alle kanten moet beschouwen.
De O.C.* geeft een raadgevend advies maar niet verplichtend. Mw Dupuis hield daar niet dikwijls rekening mee. Wat uitlegt de vele verhalen uitlegt die verteld werden om de markten te onderbreken.


*OC : Overlegcommissie


 

Back

 

Contact webmaster