Haren
Het dorp in de stad

Vergadering - Verslag

 

Publieke vergadering van 11 december 2006


26 personen aanwezig.

De voorzitster Liliane Cuypers opent de vergadering met een dankwoord aan de aanwezigen voor hun komst ondanks het barre weer.

De 3 punten op de dagorde :

1. De voorbereiding op de ontmoeting met de burgemeester einde januari (datum moet nog vastgelegd worden).

1.1 De toestand van de straten (gepland voor 2007) en verkeer

 • Timing van de aangevatte werken : Verdunstraat
 • De afwatering in de Vliegveldstraat
 • De splitsing van de Verdunstraat en de brug aan de Noendelle.
 • De heraanleg van het centrum
 • Het vermijden van verkeer in Haren in zijn geheel : éénrichting (vb. Harenheide, Middelweg), verkeersdrempels, snelheidsbeperkingen en –controles (vb. Haachtse Stwg), voetpaden (vb. Harenberg en Parochiestr), verbetering van de signalisatie en verbod op vrachtwagens in het centrum, veiligheid voor voetgangers en fietsers.
 • De erbarmelijke staat van de Dobbelenbergstr, de Witloofstr en de Rittwegerlaan in Machelen.

1.2. Politie

 • Uitleg over de 6 zones voor de wijkagenten en de rol van sommige inwoners in deze zones.
 • Aanwezigheid 24/24u van de politie in Haren
 • Meer aanwezigheid in de straten
 • Meer controle op het naleven van de snelheid en de signalisatie (verkeerslichten Verdunstr, Haachtse stwg)
 • Verkeerslichten in de Verdunstraat , noodzakelijk in weekend en ’s nachts ?

1.2 Varia

 • Wie is verantwoordelijk voor de wegen bij de stad Brussel ?
 • NATO : welke wegen zullen de vrachtwagens gebruiken gedurende de werken (aanleg, verhuis) ? (Haachtse steenweg of andere ?)
 • Administratieve diensten :
  * Noodzaak van een contactpersoon tussen Haren en Brussel-Stad (specifieke bevoegdheid van een bevoegde schepen ?)
  * Rol van het “contactcentrum” ? Aanwezigheid van computers.
  * Uitbreiding van de administratieve diensten naar het contactcentrum buiten de kantooruren ?
 • Postkantoor : waarom geen postartikelen bij één van de handelszaken in Haren ?
 • Groei van de bevolking:
  * Te weinig kinderdagverblijven ? basisscholen ?
  * Verslag van de Nederlandstalige studenten
  * Compensatie – werken HST : geluidswerende muur in de Heerlijkheidstr zorgt voor meer hinder in de wijk tegenover het kerkhof ; oplossing : een andere geluidswerende muur ?

2. Openbaar onderzoek—presentatie door Jean Dochy

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een toelating ivm urbanisme (noodzakelijk voor een nieuw gebouw of sommige verbouwingen) en een toelating ivm het milieu (noodzakelijk voor het uitbaten van een zaak die zou kunnen geluidsoverlast bezorgen, schade berokkenen aan de gezondheid , de veiligheid in gevaar brengen of de luchtkwaliteit schaden).

Wettelijk is de gemeente verplicht de
onderzoeken slechts op 2 plaatsen van de gemeente te afficheren. In Haren worden gelukkig alle onderzoeken gegroepeerd en uitgehangen aan het bord in de Parochiestraat.
Hoe reageren op een openbaar onderzoek ?

 • Eerst het document grondig lezen (opgelet, het komt voor dat 2 onderzoeken over eenzelfde zaak lijken te gaan, hoewel het twee verschillende projecten betreft)
 • Zich wenden tot het Administratief Centrum op de Anspachlaan (10° verdieping) om het dossier in te kijken. Jean Dochy merkt op dat sommige dossiers soms lijvig zijn en het zou een actiepunt van het inwonerscomité kunnen zijn dat deze documenten in Haren zouden kunnen worden geconsulteerd.
 • Er moet gereageerd worden,ofwel schriftelijk – er zijn voorgedrukte documenten beschikbaar op de dienst urbanisme - ofwel via een mondelinge verklaring bij een ambtenaar van urbanisme of ook nog per mail (zie de website van de stad Brussel )
 • Tenslotte kan men zich wenden of zich laten vertegenwoordigen bij de overlegcommissie om zijn standpunt te verdedigen. Op deze commissie zijn de afgevaardigden van de stad aanwezig alsook afgevaardigden van verschillende parastatale instellingen zoals bijvoorbeeld de BIM, GOMB en …de inwoners zelf.
 • In geval de overlegcommissie een advies uitbrengt dat tegen het belang van de inwoners indruist, is er een mogelijkheid tot bezwaar.
  NB : verschillende brochures over dit onderwerp zijn ter beschikking bij de BIM of bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3. Het Comité

 • Financiën :
  * De kostprijs van het drukwerk van het comité (+/- 160 €) wordt totnogtoe door de voorzitster betaald.
  * “Een hart voor Haren” bezit nog een kas maar de statuten van het nieuwe comité moeten opnieuw opgesteld worden om een eigen rekening te kunnen openen en dit kas over te brengen.
  * Moeten we aan de leden van het nieuwe comité een lidgeld vragen ? hoeveel ? het nieuwe rekeningnummer ?
  * Ieder die het wenst kan nog een storting doen op de oude rekening van een « Hart voor Haren ».
 • Frequentie van de vergaderingen : maandelijks of tweemaandelijks ? Elke vergadering moet in het kerncomité voorbereid worden.


Back

 

Contact webmaster
olspan="2">
Contact webmaster